F.A.Q. Kwaliteitsregister Stoppen met Roken


Veelgestelde vragen over het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken

 

Kwaliteitsregister algemeen
Aanmelden
Inloggen
Registratie
Jaarlijkse contributie
Centrale Registratie
Kwaliteitscommissie
Interventies

 

Door wie is het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken ontwikkeld? Wat is de achtergrond van deze organisatie?

Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken is ontwikkeld door het Partnership Stop met Roken. Dit is een samenwerkingsverband van diverse publieke en private partijen uit het gezondheidszorgveld. Het Partnership Stop met Roken zet zich in voor de toegankelijkheid, bereikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van ondersteuning aan rokers die willen stoppen met roken.

Meer informatie over de activiteiten van het Partnership Stop met Roken en de Partners die hierbij betrokken zijn kunt u vinden op: http://www.partnershipstopmetroken.nl/partnership/index.html

 

Met welk doel is het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken ontwikkeld?

Stoppen met roken is een complex proces. De behandeling van tabaksverslaving vraagt specifieke kennis en vaardigheden van een begeleider. Er zijn heel veel begeleidingsmethoden en aanbieders daarvan op de markt, die verschillen in effectiviteit.
Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken is nodig om onderscheid te maken in zorg waarvan is aangetoond dat deze werkt en zorg waarvan dat niet bekend is. Daarnaast waarborgt het kwaliteitsregister de kwaliteit van stoppen-met-rokenbegeleiding en maakt inzichtelijk welke zorgverleners bewezen effectieve begeleiding aanbieden.

 

Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken waarborgt de kwaliteit van stoppen-met-rokenbegeleiding. Is dit kwaliteitsregister ook van toepassing op advisering en korte motivering door de huisarts?

Het kwaliteitsregister gaat uit van het principe dat de advisering en korte motivering van patiënten (zoals beschreven in de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019) tot de standaard huisartsenzorg en vaardigheden behoort. Daarop is het kwaliteitsregister niet van toepassing.

Het kwaliteitsregister gaat echt om de intensieve stoppen-met-rokenbegeleiding door gespecialiseerde professionals - huisartsen zullen dat vaak niet zelf doen, maar de uitvoering zal veelal gebeuren door de praktijkondersteuner, of er wordt doorverwezen naar een aanbieder buiten de eigen praktijk. De praktijkondersteuners die de stoppen-met-rokenbehandeling uitvoeren (c.q. de externe aanbieders) zijn degenen voor wie registratie in het kwaliteitsregister aan de orde is. Zij hebben immers voldoende kennis en vaardigheden nodig voor het geven van stoppen-met-rokenbegeleiding met een erkende interventie. Huisartsen zullen zich dus slechts sporadisch zelf hoeven te registreren.

 

Kan ik me ook als trainer / docent in het geven van stoppen-met-rokenbegeleiding registeren in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

Nee, het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken is bedoeld voor de registratie van stoppen-met-rokenbegeleiders. Het is wel mogelijk om te laten beoordelen of uw stoppen-met-rokenopleiding in aanmerking komt voor accreditatie. Wanneer u op de homepage in het menu klikt op het kopje 'accrediteren' kunt u het aanvraagformulier voor accreditatie invullen en digitaal versturen. Op basis van uw aanvraag zal de kwaliteitscommissie beoordelen of de opleiding voor accreditatie in aanmerking komt.

 

Aanmelden


Hoe kan ik me inschrijven in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken?

Om u te registreren in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken vult u eerst het aanmeldformulier in.
Dit aanmeldformulier kunt u openen via: www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl/aanmelden/
Nadat uw aanmelding is verwerkt bent u binnen enkele weken zichtbaar als stoppen-met-rokenbegeleider in het online kwaliteitsregister en krijgt u toegang tot uw persoonlijke pagina.

 

Inloggen


Om de registratie definitief te maken moet ik inloggen in het online kwaliteitsregister. Hoe kom ik aan mijn inloggegevens?

Na uw aanmelding ontvangt u binnen enkele weken een registratiemap. De verpakking van de registratiemap bevat een envelop met daarin een brief met uw inloggegevens. Uw gebruikersnaam is tevens uw registratienummer.

 

Registratie


Wat is voor mij de toegevoegde waarde van registratie in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken?

Registratie in het kwaliteitsregister betekent dat u erkenning van bekwaamheid krijgt in het geven van begeleiding bij stoppen met roken. U ontvangt hiervoor een certificaat als bewijs van inschrijving. Professionals kunnen het register ook gebruiken om een collega te zoeken om naar door te verwijzen voor stoppen-met-rokenbegeleiding. Op basis van het kwaliteitsregister kunnen rokers een keuze maken voor een stoppen-met-rokenbegeleider in hun regio. Bovendien kunnen zorgverzekeraars het kwaliteitsregister hanteren voor het inkopen van zorg.

Wanneer kom ik in aanmerking voor registratie?

Een groot aantal beroepsgroepen (zowel BIG-geregistreerden als niet BIG-geregistreerden) kan zich registreren in het kwaliteitsregister. Om geregistreerd te worden dient u een geaccrediteerde opleiding te hebben gevolgd en een erkende interventie voor stoppen-met-rokenbegeleiding te hebben uitgevoerd. Ook kunt u instromen op basis van relevante evidence-based praktijkervaring met een erkende interventie voor stoppen-met-rokenbegeleiding. De voorwaarde is dat u deze praktijkervaring aanvult met een geaccrediteerde opleiding.


Ik heb een stoppen-met-rokenopleiding gevolgd, maar deze staat niet in het overzicht van geaccrediteerde opleidingen. Kan ik me op basis van deze opleiding registreren?

Indien u uw stoppen-met-rokenopleiding niet terug kunt vinden in de lijst met geaccrediteerde opleidingen, kunt u het opleidingsinstituut vragen om een aanvraag voor accreditatie in te dienen. Op basis van deze aanvraag zal de kwaliteitscommissie beoordelen of de opleiding voor accreditatie in aanmerking komt.


Ik heb in de afgelopen vijf jaar een nascholing gevolgd waarin stoppen met roken aan bod is gekomen, maar deze staat niet in het overzicht van geaccrediteerde opleidingen. Kan ik me op basis van deze nascholing registreren?

Indien u uw gevolgde nascholing niet terug kunt vinden in de lijst met geaccrediteerde nascholingen, kunt u het opleidingsinstituut vragen om een aanvraag voor accreditatie in te dienen. Op basis van deze aanvraag zal de kwaliteitscommissie beoordelen of de nascholing voor accreditatie in aanmerking komt.


Wat is het verschil tussen een kandidaat geregistreerde en een definitief geregistreerde stoppen-met-rokenbegeleider?

Stoppen-met-rokenbegeleiders die als kandidaat zijn geregistreerd hebben praktijkervaring in het uitvoeren van een erkende interventie voor stoppen-met-rokenbegeleiding, maar voldoen nog niet aan de opleidingscriteria. Voor een definitieve registratie in het kwaliteitsregister geldt als voorwaarde dat de professional naast praktijkervaring een geaccrediteerde opleiding of nascholing heeft gevolgd.


Ik heb een stoppen-met-rokenopleiding ingevoerd in mijn persoonlijk registratiesysteem. Moet ik ook het bevestigingsformulier laten ondertekenen door een referent?

Voor de definitieve registratie in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken geldt als voorwaarde dat u 1 van de volgende documenten heeft: een bewijs van deelname aan de opleiding (certificaat) of het bevestigingsformulier met handtekening van de referent. Heeft u al een bewijs van deelname van uw opleidingsinstituut ontvangen? Dan kunt u dit bewijs bewaren in uw persoonlijke registratiemap. U heeft dan geen handtekening nodig van een referent.

Indien u nog geen bewijs van deelname heeft ontvangen, dient u het bevestigingsformulier te laten ondertekenen door een referent.


Kunt u mij duidelijkheid geven wie voor mij referent is? Ik heb een geaccrediteerde stoppen-met-rokenopleiding gevolgd.

De referent is in dit geval het opleidingsinstituut of de trainer / docent waarbij u de opleiding zelf heeft gevolgd. Indien u geen certificaat, of ander bewijs van het met goed gevolg hebben afgelegd van de opleiding, heeft ontvangen dient u het bevestigingsformulier door uw referent te laten ondertekenen.

 

Om geregistreerd te blijven dien ik mij elke vijf jaar te herregistreren. Worden er reminders verstuurd om de geregistreerde begeleiders tijdig hierop te attenderen?

Wanneer u zich registreert in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken bent u zelf verantwoordelijk voor uw periodieke herregistratie. Er worden geen reminders verstuurd om u op uw herregistratie en eventuele nog te behalen accreditatiepunten te attenderen.

In periodes van vijf jaar toont u aan dat uw kennis en ervaring actueel is. Hiervoor houdt u gedurende vijf jaar begeleidingsuren en accreditatiepunten bij en administreert dit in uw registratiemap. Dit is uw persoonlijke administratie en bewijsvoering van uw bekwaamheid.
De voorwaarden voor herregistratie vindt u hier.

 

Op welke wijze wordt er gecontroleerd of een geregistreerde stoppen-met-rokenbegeleider aan de gestelde voorwaarden voor registratie in het kwaliteitsregister voldoet?

Er is een steekproefsgewijze controle ingesteld om de bekwaamheid van de geregistreerde stoppen-met-rokenbegeleiders te toetsen. De kwaliteitscommissie heeft ervoor gekozen om deze werkwijze in te stellen, omdat dit aan de geregistreerde begeleiders de prikkel geeft om aan de gestelde voorwaarden te voldoen.

Daarnaast kunnen bijv. collega's of patiënten bij het kwaliteitsregister signaleren als een geregistreerde stoppen-met-rokenbegeleider niet aan de gestelde voorwaarden lijkt te voldoen. De kwaliteitscommissie kan dan besluiten een extra controle uit te voeren.

 

Hoe frequent moet ik mijn begeleidingsuren invoeren in de registratiemap?

Bij het invoeren van begeleidingsuren is het belangrijk dat u op het moment van invoeren nog een goed overzicht hebt over wat u heeft gedaan. Voor de een is het handig om zijn of haar begeleidingsuren wekelijks in te voeren, voor de andere eens in de paar maanden. De uren moeten minimaal eens per jaar ingevoerd worden.

 

Jaarlijkse contributie


Voor de registratie in het kwaliteitsregister geldt een jaarlijkse contributie. Waarom wordt er een jaarlijkse contributie gevraagd?

De jaarlijkse contributie voor registratie in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken bedraagt € 60,- per kalenderjaar. Deze kosten hebben o.a. te maken met het beheer van de website, de bezetting van de helpdesk die tijdens kantooruren bereikbaar is en alle administratieve processen rondom de aanmelding en registratie in het kwaliteitsregister. We doen er alles aan om de kosten zo laag mogelijk te houden. Zo werken alle kwaliteitsadviseurs die verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de aanvragen op vrijwillige basis.

De betaling van de jaarlijkse contributie gaat via automatisch incasso. Is er ook een andere betalingsmogelijkheid?

De betaling van de jaarlijkse contributie kan alleen via automatisch incasso plaatsvinden. Andere betalingsmogelijkheden, zoals het versturen van rekeningen, nemen veel tijd in beslag en brengen daardoor meer kosten met zich mee. Er is gekozen voor automatische incasso, omdat hiermee de jaarlijkse contributie voor de geregistreerde professionals zo laag mogelijk kan worden gehouden.

Worden er ook kosten in rekening gebracht als ik besluit om na een jaar weer uit te schrijven?

Stoppen-met-rokenbegeleiders die zich willen uitschrijven hebben geen recht op een restitutie van (een deel van) hun registratiekosten voor het betreffende jaar. De meeste kosten voor de registratie en controle worden gemaakt in het begin van de inschrijving, zoals het verwerken van de aanmelding en de verzending van de registratiemap. De precieze voorwaarden om u uit te schrijven vindt u in de algemene voorwaarden.

Overigens zijn de kosten voor registratie in dit kwaliteitsregister als bedrijfskosten aftrekbaar van de belasting.

Centrale Registratie

 

In onze zorggroep wordt door een hele grote groep zorgverleners intensieve begeleiding bij stoppen met roken gegeven. Is het mogelijk om alle zorgverleners binnen onze zorggroep in één keer aan te melden?

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om zorgverleners binnen een zorggroep centraal aan te melden en daarna jaarlijks centraal te factureren. Indien u als zorggroep van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met de helpdesk van het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken . Er zal in dit geval de volgende afspraken worden gemaakt m.b.t. de centrale registratie:

 • de zorggroep dient alle benodigde gegevens van de zorgverleners aan te leveren die op dat moment bij hen werkzaam zijn en zich willen aanmelden voor het kwaliteitsregister;
 • de zorggroep dient uiterlijk 1 maand voor het einde van het registratiejaar aan te geven wie er niet meer bij hen werkzaam is en gegevens te verstrekken van de zorgverleners die gedurende dat jaar bij hen in dienst zijn gekomen en zich willen laten registreren in het kwaliteitsregister;
 • de zorgverleners die gedurende het geregistreerde jaar niet meer werkzaam zijn bij de zorggroep moeten wel de mogelijkheid krijgen om de registratie op individuele basis voort te zetten. Hiervoor dienen uiterlijk 1 maand voor het einde van het registratiejaar de juiste gegevens voor de individuele facturatie te worden verstrekt aan het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken (rekeningnummer, tenaamstelling rekening & plaats);
 • het is belangrijk dat alle relevante gegevens één keer per registratiejaar worden verstrekt. Dit betekent dat er gedurende een registratiejaar niet steeds nieuwe zorgverleners in het kader van de centrale registratie aangemeld kunnen worden.

 

Kwaliteitscommissie

 

Op het aanvraagformulier voor accreditatie wordt de kwaliteitscommissie genoemd. Wat houdt deze kwaliteitscommissie in en wat zijn haar taken?

De kwaliteitscommissie van het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken is een groep van deskundige adviseurs uit het gezondheidszorgveld. De kwaliteitsadviseurs leveren ieder vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan het waarborgen van de kwaliteit van intensieve stoppen-met-rokenbegeleiding. Dit doen zij op vrijwillige basis, ze worden hiervoor dus niet betaald.

De kwaliteitscommissie:

 • stelt de voorwaarden voor registratie en herregistratie van stoppen-met-rokenbegeleiders vast;
 • toetst met een steekproefsgewijze controle de bekwaamheid van de geregistreerde stoppen-met-rokenbegeleiders;
 • beslist welke interventies in het kwaliteitsregister worden erkend als bewezen effectieve interventie voor stoppen-met-rokenbegeleiding;
 • bepaalt welke opleidingen, nascholingen en overige activiteiten in aanmerking komen voor accreditatie in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken;
 • neemt besluiten over de inrichting van dit kwaliteitsregister en overige zaken rondom dit register.

De commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Dr. Paul I. van Spiegel (voorzitter, longarts)
 • R. Hensen (longverpleegkundige)
 • Drs. EA. Croes (senior wetenschappelijk medewerker, Trimbos-instituut)
 • Prof. Dr. C. van Weel (emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde Radboud Universiteit, voorzitter ontwikkelgroep CBO richtlijn behandeling van tabaksverslaving)
 • Drs. S. Rengelink (opleider/trainer)
 • Drs. G.J. van Roekel (huisarts)
 • De commissie wordt ondersteund door de secretaris van het Partnership Stop met Roken, Dr. ir. D. Segaar

 

Interventies

Wat houdt Telefonische Coaching in?

Telefonische Coaching bestaat uit (minimaal) zeven telefonische begeleidingsgesprekken met een coach, volgens een vast stappenplan. De telefonische coach heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd. De telefonische begeleiding duurt ongeveer 3 maanden. Via de telefoon krijgt u begeleiding bij het stoppen met roken. De gesprekken gaan over ontwenningsverschijnselen, motivatie, verleidelijke situaties en trek. En over het gebruik van farmacologische hulpmiddelen. Gebruik van niet bewezen effectieve hulpmethoden wordt in de begeleiding niet aanbevolen. Uw coach spreekt steeds van tevoren een tijd af voor de telefoongesprekken.

 

Wat houdt Persoonlijke Begeleiding in?

Persoonlijke Begeleiding bestaat uit minimaal 4 face-to-facegesprekken met een zorgverlener over een langere periode. Hij of zij geeft begeleiding bij het stoppen en bij het volhouden, volgens een vast, bewezen effectief,  stappenplan in lijn met de richtlijn Behandeling van tabaksverslaving, de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019 of de NHG-standaard stoppen met roken. De gesprekken gaan over voor- en nadelen van roken en stoppen, moeilijke momenten, het prikken van een datum, het voorbereiden en het volhouden van het stoppen en het gebruik van farmacologische hulpmiddelen. Gebruik van niet bewezen effectieve hulpmethoden wordt in de begeleiding niet aanbevolen. Een deel van de begeleiding kan ook op afstand worden gegeven, zoals per telefoon of via de chat. De zorgverlener kan bijvoorbeeld een huisarts, praktijkondersteuner, apotheker, (long)verpleegkundige of gedragstherapeut zijn.

 

© Partnership Stop met Roken